Producten

KnipselZoals we eerder hebben gezien op de pagina Integriteit/Private sector kan integer handelen onvoldoende door wet- en regelgeving worden gestuurd. De eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, hun professionaliteit met betrekking tot het nemen van integere beslissingen, is aan de orde van de dag. Het grote belang hiervan blijkt onder meer uit diverse affaires en uit berichtgeving in de media (zie o.m. de Kindertoeslagaffaire).

Dilemmics reikt de bouwstenen van het ‘integriteitsgebouw’ aan in concrete producten en in programma’s die in overleg met de opdrachtgever worden samengesteld. Deze producten en programma’s geven in hun samenhang vorm en inhoud aan het alledaagse, praktische morele leerproces en het integere handelen:

Lees meer ...

Schema

Dit ‘integriteitsgebouw’, deze samenhang is geen kaartenhuis, dat bij de geringste tegenwind of tegenslag instort. Het is gebouwd op een stevig fundament. Dit bouwwerk kan duurzaam bestand zijn tegen integriteitsdreigingen en medewerkers beschermen tegen verleidingen. Ook moeten de ramen en deuren gesloten blijven, als het gebouw wordt verlaten of toezicht op de inventaris ontbreekt, bijvoorbeeld door digitale bedreigingen waardoor gegevens van burgers worden misbruikt of op straat komen te liggen. Een bouwwerk ook dat geregeld onderhoud vraagt. Dit onderhoud dienen leidinggevenden en medewerkers zelf ter hand te nemen. Het versterkt niet alleen de eigen verantwoordelijkheid voor integriteit, het is ook goedkoper. De producten van Dilemmics zijn hierop gericht.

De training morele oordeelsvorming vormt het fundament. De vaardigheden en inzichten die in deze training zijn opgedaan kunnen worden toegepast in een geregeld moreel werkoverleg. Storingen, lekkages, ongerechtigheden, onduidelijkheden oftewel concrete, actuele morele vraagstukken worden gezamenlijk geanalyseerd en opgelost. Uit dit geregelde morele werkoverleg worden de morele standpunten en beslissingen als moresprudentie geborgd en kunnen via een applicatie beschikbaar worden gesteld voor de gehele organisatie. Deze verzamelde informatie kan als leidraad of als vraagbaak dienen voor nieuwe morele vraagstukken. Het moreel handvest is een document dat de morele uitgangspunten en de missie van de organisatie bevat. De gedragscode tot slot, vormt het kerndocument van het integriteitsbeleid. Morele besluitvorming en handhaving van de integriteit komen uiteindelijk hierin samen.

In aansluiting op deze producten biedt Dilemmics organisaties ook programma’s aan om de continuïteit en de kwaliteit van het integriteitsbeleid verder zelf ter hand te nemen, up-to-date te houden en duurzaam te maken. In deze programma’s worden medewerkers uit de organisatie opgeleid tot trainer morele oordeelsvorming en tot vertrouwenspersoon.

Ook bij vraagstukken met betrekking tot de handhaving van een integere praktijk adviseert Dilemmics, maar laat hierbij de uitvoering en de begeleiding over aan andere organisatiesDilemmics houdt zich dus voornamelijk bezig met de voorwaarden en de leerprocessen (de punten 1 t/m 5 uit het schema), die bijdragen aan het integriteitsbewustzijn en die uiteindelijk leiden tot moreel verantwoorde beslissingen.